LNEA – АНЭЛ
Вторник, 22.10.2019, 14:47
Sveicu Jūs, Viesis – Приветствую Вас, Гость
 
Galvenā – Главная LNEA darbība - Деятельность АНЭЛIeeja Adminam – Вход для Админа
Nodalījumi – Разделы

LNEA darbības sfēras - Сферы деятельности АНЭЛ
LNEA*АНЭЛLNEA darbības sfēras – Сферы деятельности АНЭЛ
Latvijas Neatkarīgo Ekspertu Asociācijas darbības sfēras – Сферы деятельности Ассоциации Независимых Экспертов Латвии

 1. Juridiskās konsultācijas un visu veidu juridiskie pakalpojumi, tai skaitā darījumos ar nekustamo īpašumu. Юридические консультации и все виды юридических услуг, в том числе по сделкам с недвижимостью.
 2. Ekspertīzes un novērtēšana, pētījumi – Экспертизы и оценка, исследования:

 2.1. Kriminālistiskās, tai skaitā, rokrakstu, dokumentu tehniskās, trasoloģiskās, balistiskās u.c. Криминалистические, в том числе почерковедческие, технические экспертизы документов, трассологические, баллистические и др.
2.2. Tiesu medicīnas – Судебно-медицинские
2.3. Tiesu psihiatriskās – Судебно-психиатрические
2.4. Psiholoģiskās – Психологические
2.4.1. Psiholoģiskās konsultācijas un testēšana – Психологические консультации и тестирование
2.4.2. Intelekta eksprestestēšana – Экспресс-тестирование интеллекта
2.5. Autotehniskās – Автотехнические
2.6. Ugunsgrēka tehniskās – Пожарно-технические
2.7. Arhitektūras un celtniecības – Архитектурно-строительные
2.8. Nekustamā un kustamā īpašuma novērtējums – По оценке движимости и недвижимости
2.9. Darba aizsardzībā – По охране труда и технике безопасности
2.9.1. Konsultācijas darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanai auditam, dokumentācijas izveidē, tai skaitā būvniecības organizācijai
2.9.2. Darba aizsardzības kaitīguma veselībai novērtējums un konsultācijas kaitīguma novēršanas pasākumu izstrādē
2.9.3. Nelaimes gadījumu darbā izvērtēšana un konsultācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā, dokumentu komplektācijā
2.10. Tehnoloģisko iekārtu – Технологического оборудования
2.11. Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu kompleksais novērtējums – Комплексной оценки сельхозмашин и оборудования
2.12. Energoapgādes un elektroiekārtu, gāzes saimnicības un tvaika energoietaišu – Энергоснабжения и электроустановок, газового хозяйства, паросилового хозяйства
2.13. Hidrauliskās – Гидравлические
2.14. Bioloģiskās un ķīmiskās – Биологические и химические
2.15. Augsnes ķīmiskie un struktūras pētījumi – Химический и структурный анализ почвы
2.16. Indīgo, narkotisko, stipri iedarbīgo vielu, augu pārstrādes un nezināmas izcelsmes vielu – Ядовитых, наркотических и сильнодействующих веществ, веществ растительного и неизвестного происхождения
2.17. Ekoloģiskās un meteoroloģiskās – Экологические и метеорологические
2.18. Kafejnīcu, bistro, pārtikas veikalu, cehu u.c. rekonstrukcijas un celtniecības projektu higiēniskā ekspertīze – Гигиенической экспертизе проектов реконструкции и строительства кафе, бистро, прод. магазинов, цехов и др.
2.19. Ģeoloģiskās un ģeodēziskās – Геологические и геодезические
2.20. Farmakoloģiskās – Фармокологические
2.21. Prečzinības, tai skaitā parfimērijas izstrādājumu, apavu un apģērbu – Товароведческие, в том числе по качеству обуви, одежды и др.
2.22. Bioakustiskās, tai skaitā vibrācijas; vienreizīgo akustisko procesu analīze (šāviens, sitiens) – Биоаккустические, в том числе вибрационные; однократных аккустических процессов (выстрел, удар)
2.23. Gaisa sfēras (gāzu esamība-metāns, sērūdeņradis, tvana gāze) gāzvedējos, tankkuģos – Воздушной сферы (наличие газов – метан, сероводород, угарный газ) в газовозах, танкерах
2.24. Patentu un autortiesību – Патентоведческие и лицензионные
2.24.1. Izgudrojuma pieteikumu noformēšana un aizsardzība – Оформление и защита заявок на изобретения
2.25. Intelektuālā īpašuma novērtēšana, tai skaitā izgudrojumu – По оценке интеллектуальной собственности, в том числе изобретений
2.26. Nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanas tehniski ekonomiskais pamatojums – Технико-экономического обоснования страхования недвижимого и движимого имущества
2.27. Finansu un grāmatvedības – Финансово-бухгалтерские
2.28. Tiesībzinātņu, tai skaitā jūras un gaisa tiesību, tirdzniecības un starptautisko tiesību – Правоведческие, в том числе в области морского, международного, воздушного и торгового права
2.29. Autortiesību, tai skaitā mākslas zinātniskās un literatūrzinātniskās – Автороведческие, в том числе искусствоведческие и литературоведческие (текстологические)
2.30. Konsultācijas muitas likumdošanā – Консультации по таможенному законодательству
2.31. Informācijas tehnoloģiju aizsardzība – Защита информационных технологий
2.32. Traumu, nelaimes gadījumu, arodsaslimšanas lietu ekspertīzi un to cēloņu likumsakarības analīzi – Экспертизы травм, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и анализ закономерности их причин
2.32.1. Uzņēmumā notikušās traumas, nelaimes gadījuma cēloņu novēršanas pasākumu izpildes salīdzinājums ar darba aizsardzības u. c. normatīvos dokumentos noteikto procesu, ar faktiski izstrādāto darba aizsardzības dokumentāciju, darba aizsardzības dokumentācijas auditu, darba aizsardzības uzraudzību uzņēmumos un darba aizsardzības koordināciju būvobjektos – Сравнение происходящих на предприятии травм, выполнения мероприятий предотвращения причин несчастных случаев с защитой труда в нормативных документах определенных процессов с фактически выработанной защитной документацией труда, аудитом защитной документации труда, в предприятиях надзора защиты труда и координаций защиты труда в строительных объектах


Konfidencialitāte un kvalitāte tiek garantēta
Конфиденциальность и качество гарантируется

Ieejas forma Adminam – Форма входа для Админа
Copyright MyCorp © 2019